FAQ

 • Dit is een concept waarbij zowel in de bovenkaak als onderkaak een volledige brug van 10 of 12 tanden gebouwd wordt op 4 implantaten. De achterst implantaten worden telkens iets schuiner geplaatst om belangrijke structuren als de sinusbodem of de onderkaakzenuw te vermijden.

  Gezien de levensduur van de volledige brug voor het grootste deel afhangt van de onderliggende implantaten, zal er een probleem ontstaan wanneer na verloop van tijd één implantaat van de 4 zou verloren gaan. U kunt prothetisch werk bij implantaten het best vergelijken met de constructie van een gebouw: de funderingen zijn van essenstieel belang.  De implantaten, die slechts een kleiner deel van de  kostprijs  van het geheel uitmaken, bepalen voor een grootste deel de levensduur van de volledige constructie.

  Om redenen van betrouwbaarheid wordt op onze dienst gekozen meestal voor 6 implantaten in plaats van 4 om een volledige brug op te bouwen. De kostprijs van het geheel neemt daardoor 10-15% toe maar de levensduur van de brug is beduidend hoger.

 • De voorwaarde om een implantaat te plaatsen is voldoende bot op de juiste plaats. Bot verdwijnt na het wegnemen van de tand maar de snelheid en graad waarmee dit gebeurt is individueel sterk verschillend.

  Wanneer bot niet (meer) aanwezig waar nodig moet dit opgebouwd worden. Dit kan met eigen bot of met kunstbot. Een bijhorend membraam is nodig om alles op zijn plaatst te houden.

  • Wanneer in de bovenkaak de sinusruimte te groot is en de hoeveelheid kaaksbot te laag, kan de sinusbodem opgelicht worden met een sinusbodemelevatie of sinuslift techniek. Dit gebeurt met botkorrels. De kostprijs van de procedure wordt vooral bepaald door de hoeveelheid gebruikt kunstbot.  
  • Wanneer de breedte van kaak en probleem is wordt gekozen voor een onlay. Ook dit kan vaak met botkorrels en een membraam. Soms is eigen bot nodig.
  • Wanneer bijna alle eigen bot verdwenen is, is een uitgebreide sinuslift en botonlay nodig aan beide zijden. Dit is een uitgebreide ingreep onder algemene narcose. Als alternatief kan gekozen worden voor een AMSJI procedure.
 • Brugabutments zijn de definitieve tussenstukjes tussen het implantaat en de uiteindelijke (voorlopige) brug.  Deze componenten zijn uitermate belangrijk voor een goed passende vorm en aansluiting van de brug op het implantaat.
  Vroeger werden deze vaak achterwege  gelaten omwille van hun extra kostprijs.
  De laatste jaren is echter gebleken dat zij een heel belangrijke rol spelen in het vermijden van breuk van de implantaten op lange termijn.
  Daarom hebben onze kaakchirurgen beslist om zoveel mogelijk deze brugcomponenten zelf te plaatsen. Zo hoeft dit ook niet meer te gebeuren bij uw eigen tandarts. 

 • Nee, implantaten worden steeds geplaatst onder locale verdoving. Dit kan nooit gebeuren onder narcose.

  De ingreep waarbij tandimplantaten worden geplaatst is een kleine ingreep. Meestal vergelijkbaar met het wegnemen van een tand. De nalast na de ingreep is verwaarloosbaar. 

 • Implantaatverlies kan op twee ogenblikken voorkomen.

  1. Non integratie

  De kaakchirurg doet tijdens de plaatsing van het implantaat zijn uiterste best om dit in de beste omstandigheden uit te voeren.  Ondanks alle voorzorgen groeit een klein percentage (2-3%) van de implantaten niet mooi vast en vertoont ontsteking. Dit probleem wordt opgemerkt binnen de drie maanden na plaatsing, dus voor dat de tandarts de bovenstructuur heeft geplaatst.

  Dergelijke implantaten dienen verwijderd te worden. Het bot moet enkele maanden helen, net zoals na een tandextractie. Meestal verliest het kaaksbot na dergelijke ontsteking wat volume.

  Na enkele maanden is het meestal wel mogelijk een nieuwe poging te ondernemen tot een nieuwe plaatsing.

  2. Laattijdig verlies

  Wanneer een implantaat na verloop van tijd botverlies en/of breuk vertoont , spreken we van laattijdig verlies.  Ook dan moet het implantaat worden weggenomen. Afhankelijk van de aard van de aanwezige tandheelkundige constructie gaan deze soms ook verloren.

  En dan?

  Er wordt  een administratieve procedure opgestart om nieuwe componenten (implantaten dus)  te verkrijgen van de firma's.

  Implantaatfirma's zijn over het algemeen bereid om gedurende 10 jaar een garantie op hun materialen aan te bieden.  Dit is weliswaar aan voorwaarden onderworpen. Zo is het de bedoeling dat het labo en uw tandarts originele en goed passende prothetische componenten gebruiken in de prothetische bovenbouw. Het spreekt voor zich dat het gebruik van niet-originele schroeven of slecht passende componenten snel kan leiden tot mechanische problemen en breuk die niet aan de implantaatfirma kan toegeschreven worden. U kunt steeds via uw tandarts een labo-comformiteitsattest opvragen van de gebruikte componenten.

  De werktijd of bijkomende materialen die de kaakchirurg nodig heeft om het (gratis) garantie-implantaat te herplaatsen kan een extra plaatsingskost met zich meebrengen.

  Conclusie:

  Implantaten kennen enkel een 'materiaalgarantie', via de betreffende implantaat-firma's aangeboden.

 • De levensduur van een implantaat wordt voornamelijk bepaald door uw eigen weerstand. In normale omstandigheden is een implantaat een heel betrouwbare oplossing met een gemiddelde levensduur langer 10 jaar. Factoren die de levensduur van een implantaat nadelig beeinvloeden zijn diabetes, roken en sommige medicatie. Ook een extreem dunne botstructuur kan de overlevingstijd van een implantaat nadelig beinvloeden.

  Hoe lang het implantaat bij u zal meegaan is om die redenen moeilijk te voorspellen: een implantaat kan het meerdere jaren perfect doen maar door een verandering in uw eigen weerstand kan dit plots botverlies vertonen en loskomen. Maar desondanks blijft het een extreem betrouwbare oplossing.

  Het proces van botverlies in niet pijnlijk en kan meestal alleen opgespoord worden met een tandradiografie. Als dit proces in een vroeg stadium opgemerkt wordt kan dit afgeremd worden door een grondige professionele reiniging.Daarom is het belangrijk om regelmatig een radiografie van het implantaat te laten nemen door uw tandarts. Dit kan gebeuren tijdens uw jaarlijkse controle.

 • De kostprijs van een totaal werk bestaat uit twee delen:

  Het eerste deel bestaat uit het werk van de kaakchirurg.

  • Implantaten: De kostprijs is afhankelijk van het aantal implantaten : u moet ongeveer 900 euro per implantaat rekenen, plaatsing inbegrepen.
  • Richtplaat: Soms nodig. Een extra individueel vervaardigde en 3d geprinte richtplaat kost  ongeveer 450 euro.
  • Cone Beam scan: vaak nodig. Aangerekend door het ziekenhuis/dienst radiologie en niet vergoed door de mutualiteit: ongeveer 130 euro
  • Trios intraorale scan: indien nodig doen we dit zonder meerprijs.

  Betaling gebeurt de dag van de ingreep bij voorkeur met bancontact. Een betaling per overschrijving is een alternatief.

  Het tweede deel is de prothetische structuur die uw eigen tandarts plaatst: vraag een raming van de kostprijs aan uw tandarts.  

  Disclaimer: vermelde prijzen zijn de richtprijzen op 1/1/2020. 

 • Nee, implantaten vallen niet onder de standaard ziekteverzekering en daardoor ook niet onder de hospitalisatieverzekering.

  In een tandverzekering kan een tandimplantaat soms wel terugbetaling genieten.

  Uitzondering :

  terugbetaling van twee  tandimplantaten in de onderkaak met de bedoeling een volledige prothese te laten vastklikken:

  1. U dient ouder te zijn dan 70 jaar.
  2. Er mogen sedert meer dan 1 jaar geen tanden of tandwortels meer zichtbaar zijn in de onderkaak.
  3. U dienst minstens één jaar drager te zijn van een volledige tandprothese op de onderkaak, waarvoor u ook een terugbetaling heeft gehad van het ziekenfonds.
  4. Indien de vorm of de manier van dichtbijten met de prothese niet correct is, zal dit eerst moeten aangepast worden.
  5. Is de tandprothese versleten en ouder dan 7 jaar, dan dient u eerst een nieuwe tandprothese te laten vervaardigen. Ten vroegste één jaar later, bij blijvende klachten, kan dan overgegaan worden tot het plaatsen van implantaten en de verankering.
  6. Na het plaatsen van implantaten en/of verankering is het de bedoeling dat uw bestaande prothese herbruikt wordt. Er mag dus niet dadelijk een nieuwe prothese gemaakt worden, zoniet vervalt de terugbetaling.

  Opmerking bij punt 3: het is belangrijk de exacte datum van de plaatsing van uw laatste volledige gebit op te vragen bij uw mutualiteit. Alleen met deze datum wordt rekening gehouden.

  • Gemiddeld neemt u 3-5 dagen pijnstillers.
  • De voorgeschreven medicatie is meestal een ontstekingsremmer (bvb ibuprofen 3x600mg/dag). U kunt dit best opstarten binnen de twee uur na de ingreep voordat de locale verdoving uitwerkt. 
  • Indien onvoldoende, mag u ook paracetamol (4x1000mg/dag) innemen, gecombineerd met de ontstekingsremmer.
  • Van zodra de pijn afneemt, bouwt u de pijnstilling best af om maaglast te voorkomen.
  • Indien u na afbouw van de pijnstilling die opnieuw moet verhogen kan dat wijzen op een infectie en contacteert u ons best.

  • Bij een ingreep onder locale verdoving dient een deel van de behandeling op de consultatie te worden afgerekend. U kunt bij het vastleggen van de behandeling een schatting vragen van de kostprijs.
   • Dit gebeurt bij voorkeur met Bancontact. Dit kan niet per overschrijving.
   • Uitzondering: omwille van de limieten van Bancontact kan betaling van tandimplantaten kan wél per overschrijving. 

  • Een ander deel van de aanrekening gebeurt door het ziekenhuis. Dit wordt later per post naar u toegestuurd. 
  • Esthetische ingrepen die BTW plichtig zijn worden steeds aangerekend via het ziekenhuis.

 • Er wordt onderscheid gemaakt tussen zwakke en krachtige bloedverdunners.

  • Zwakke bloeddunners zijn meestal aspirine afgeleiden (Asaflow, Cardioaspirine)
   • Deze dienen niet gestopt te worden voor de meest ingrepen.
   • Voor meer uitgebreide behandelingen zoals cosmetische ingrepen dienen deze minstens een week op voorhand gestopt te worden om bloeduitstortingen ('blauwe plekken") tot een minimum te beperken.
   • Bij een ingreep onder narcose dient u met de chirurg te overleggen wat u best doet met deze zwakke bloedverdunners.
  • Sterke bloedverdunners zijn meestal clopidogrel (Plavix) of coumarine (Marevan, Marcoumar)
   • Worden altijd afgebouwd
   • Ze worden vervangen door dagelijkse spuitjes in de buik (Fraxiparine, Fraxodi, Clexane). De dag van de ingreep krijgt u geen spuitje.
   • Indien het medisch een te groot risico zou zijn om de bloedverdunners te stoppen dient dit eerst besproken te worden met de chirurg.

  Bij twijfel contacteert u best uw huisarts of onze dienst voor overleg.